• Home
  • Продукти
  • Енергиен мениджмънт

Енергиен мениджмънт. Измерване на ел. енергия

Намаляването на парниковите газове в атмосферата е свързано с ефективни решения за намаляване консумацията на енергия. За да може да се вземат правилни решения за повишаване на ефективността на енергийната система е необходима навременна, точна и обективна информация за състоянието й. Такава информация може да се получи от мрежите за мониторинг контрол и управление на енергопотреблението.

Основните приоритети в енергийната политика на Европейския пазар са:

  • Повишаване на енергиината ефективност
  • Сигурност на доставките
  • Конкуренция в енергииния сектор
  • Опазване на околната среда

За да могат да се следват тези приоритети на енергийната стратегия е необходимо да разполагаме с точна, непрекъсната и всеобхватна информация количествените и качествени параметри на консумираната електрическа енергия. Процесът на наблюдение сравнение и анализ е известен като МОНИТОРИНГ - неизменна част от енергийният мениджмънт.

СИСТЕМИ ЗА ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ

Съставни части на системата за енергиен мениджмънт са, монтираните, електромери, мрежови анализатори, софтуер, комуникационни устройства, локални и WEB базирани мрежи за дистанционно отчитане, сървъри за архивиране на данните и наблюдение в реално време.

На базата на така получената информация могат да се вземат управленски решения за повишаване ефективността и намаляване разходите при експлоатация на енергийните съоръжения.

КАКВА Е ПОЛЗАТА ОТ МРЕЖИТЕ ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕТО

1. ТОВАРОВ ГРАФИК

  • - Дава информация за разпределението на консумацията на енергия
  • - дневен план, по тарифи, по смени и часове
  • - дни, месеци, сезони
  • - оценка ефективността на мерки за намаление на потреблението

2. КАЧЕСТВЕНИ ОТЧЕТИ

Изготвя отчети за параметрите отчитащи качеството на електрическата енергия – пулсации и отклонения на напрежението, наличие на хармоници, THD, честота, К-фактор, cos f, дебаланс и др.

Energy

3. ПАРАМЕТРИЗИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА МРЕЖА

Познавайки максималните стойности на консумираната мощност можем да определим съществуващите резерви от мощност в трансформатори, кабели разпределителни уредби и кондензаторни уредби(ККУ).

YONELCO LTD. е специализирана в:

  • - проектиране и изграждане на локални и WEB базирани информационни мрежи
  • - дистанционно отчитане на консумираната ел.енергия, количествени и качествени показатели
  • - изготвяне на товарови графици
  • - възможност за следене в реално време на енергопотреблението и получаване на протоколи, през интернет от всяка точка.
  • - гаранционно, извънгаранционно обслужване и сервиз

ЙОНЕЛКО ЕООД има вече изградени мрежи в някои от най-големите фирми с чуждестранно и българско участие у нас. За положителните резултати от използването им, говори фактът че, всички от тях са претърпели разширение.

Energy