• Home
  • Партньори

Партньори

ОТОРИЗИРАН ДИСТРИБУТОР - ДИРЕКТЕН ВНОСИТЕЛ

Electra

ELEKTRA - Шунт реактори и антирезонансни филтри

Electra

ELECTRONICON - Кондензаторни батерии и антирезонансни филтри

Electra

BELUK - Регулатори реактивна енергия, тиристорни ключове

Electra

ELNet - Електромери, мрежови анализатори, софтуер, СКАДА.

Electra

POWER boss - софстартер и икономия на ел.енергия

Electra

RADE KONšAR - капацитивни и постояннотокови контактори


ДИСТРИБУТОР на СЕМО ООД

Electra

Електроапаратура средно и ниско напрежение

Electra

Електромери и мрежови анализатори