SCADA - система за енергиен контрол

1.Описание на системата.

Системата за енергиен контрол е изградена на база програмируеми контролери (PLC), панели за местно управление (при необходимосвт), мрежови устройства, измервателни уреди и операторска станция. Комуникацията между тях е PROFINET и MODBUS RTU(между контролерите и измервателните уреди). Топологията е показана на фиг.1. Системата е отворена за разширение и осъществяване на комуникация с други системи както от страна на контролерите (чрез добавяне на разширителни модул и), така и от старана на операторската станция.

#

2. Възможности на системата.

  • Събира всички необходими дискретни сигнали за състоянията на апаратите в уредбите Ср.Н. и Н.н. на трафопостовете (прекъсвачи, разединители и др.) и блокира недопустимите команди към изпълнителните механизми.
  • Към операторската станция в контролния център се предават измерваните от уредите електрически величини (U, I, P, PF и т.н.) и достигането на алармени нива.
  • Визуализация на състоянията и измерванията както върху операторската станция, така и върху местните операторски панели (фиг.2 – показаното изображение е на трафопост от друг подобен обект).
  • Дистанционно управление – превключване на линии, секции, изчистване на грешки и др.
  • Създаване на архиви – дългосрочни (до 1 година назад) и краткосрочни върху местните операторски панели.
  • Показване на архивите в графичен вид (трендове) и табличен вид, което улеснява енергийния мениджмънт.
  • При необходимост е възможно дистанционно наблюдение на състоянието на системата – Internet, GPRS, GSM.
#