• Home
  • Продукти
  • Защита от атмосферни и комутационни пренапрежения

Защита от пренапрежения

Пренапреженията са основна причина за повреди на електронно оборудване, като копмпютри, сървъри,комуникационни устройства,охранителна техника,контролери, битова електроника и др.

Защита от пренапрежения

Пренапреженията са два вида:

  • Генерирани от мълнии (атмосферни) - директно и индиректно попадение
  • Генерирани от превключвания в мрежите на електроразпределителните предприятия(комутационни)

Комутационните пренапрежения за разлика от атмосферните съдържат по малко енергия, но са много по чести, генерират се директно във фазовия проводник. Характеризират се с кратка продължителност и голяма амплитуда. Причиняват стареене на изолацията.

И двата вида могат да повредят сериозно на електронното оборудване. Негативния ефект на атмосферните пренапрежения може да се прояви освен при директно попадение на мълния и при индиректно т.е. на разстояние до няколко километра от директното попадение.При директно попадение на мълния върху сграда оборудвана с мълниезащитна инсталация се получава индуктиране на пренапрежение в ел.инсталация на обекта. Индиректното индуциране се получава при подане на мълния в околноста и генериране на пренапрежение в захранващия електропровод.

#

За намаляване на материалните загуби от престой,ремонти и загуба на информация и на базата на изучаване на проблема, се предлагат гама от устройства за защита на силови и слаботокови линии, наречени арестери или катодни отводители.Тези устройства се разполагат в главните разпределителни табла и различните подтабла, етажни табла и др.Разполагането им и подбора е идивидуално за всеки отделен обект. Проблемите от пренапежения могат да се явят на всякаде в бита или промишленоста.Проблемите причинени от тях обикновено остават загадка за хора неспециалисти.

Фирма Йонелко предлага апаратура за предпазване от последици от пренапрежения, както и апаратура за засичането им.

#

Фирма Йонелко предлага цялостно проектиране и изграждане на мълниезащитни и заземителни инсталации.