Компенсиране на реактивна енергия при налие на хармоници в захранващо напрежение

Нарастващото използване на консуматори с нелинейна характеристика (напр. силова електроника, честотни управления, UPS, инвертори и др.), предизвиква увеличаване на хармонично натоварване на мрежата.

Хармониците водят до изкривяване синосуидата на тока и напрежението, с честоти кратни на честотата на мрежата (50 или 60 Hz ). На практика, до 50-ти хармоник са от значение. Най-голям проблем за 50 Hz мрежи и съоръжения имат от третия (150 Hz), 7 (350 Hz), 11 (550 Hz) до 19 хармоници.

Общото ниво на хармоници е даден в %-THD или THD I (тотални хармонични изкривявания по напрежение и по ток). Колкото по-високи са THDU или THDI, толкова по-голямо е хармоничното натоварване на системата.

Високите честоти (над 50)Hz, водят до промяна стойността на електрическите величини, C, L, Z а от тук и мощността, въртящия момент, Un на импулсни захранвания и др.

  • Увеличените разходите за енергия от повишени топлинни загуби.
  • Нарушена работата на комуникационни и контролни средства.
  • Променлив въртящ момент и неравномерна работа на електрическите машини.
  • Намаляване на продължителността на безаварийна експлоатация.
  • Пренатоварване на електрически машини и съоръжения.
  • Дефектна продукция и лошо качество.
  • Повишено производство на CO 2 и замърсяване на околната среда.
energy energy