• Home
  • Услуги
  • Консултации за енергийна ефективност

Консултации за енергийна ефективност

energy

Всяка фирма в света, за да издържи на жестоката конкуренция се стреми:

  • - да има ниски разходи за ел.енергия
  • - да има сугурност в електроснабдяването
  • - качеството на енергията да е високо за да не поврежда скъпото и капризно съвременно оборудване.

В болшинството от фирмите или нямат квалифициран персонал, за нейната оценка, или няма необходимата измервателна апаратура и софтуер.

Ние предлагаме на нашите клиенти, измерване и анализ на количествени и качествени показатели за определен период от време.

Изготвяне на доклад - консултаця, за необходимите мерки за повишаване енергийната ефективност и качеството на енергията, резерви от мощност, максимални и минимални стойности, симетрия, хармоници, отклонения, колебания и пикове на напрежението, товарови графици и др.

Измерването се извършва с мощен преносим мрежов анализатор SATEC PNA296 - измерващ 256 параметъра на ел. енргия, плюс преходни и пускови процеси.

Консултациите за възможностите за повишаване на енергийната ефективност, основани на квалифицирани специалисти и всеобхватна информация от измерването, водят до оптимизация на разходите на ел.енергия и подобряване качеството на консумираната ел. енергия.

Икономическия ефект от това е :

Разтоварване на трансформатори, кабели и комутационна апаратура от реаактивния ток

Намаляване загубите на мощност.

Намаляване загряването (стареене на изолацията) на апаратурата.

Определяне на реалните резерви от трансформаторна мощност – позволява разширение на инсталираната мощност без капиталовложения за по мощни трансформатори.

Удължаване живота на оборудването.

Облекчаване комутациите

Намаляване на престоите и загубите от тях.

Компенсиране на реактивната енергия (мощност) или т. нар. COS F – премахване глобите за лош фактор на мощността от електроразпределителните дружества и загубите на мощност.

В национален и глобален мащаб:

Намалява отделяния въглероден диоксид – по малко разходи – повече природа.

Консултациите за оценка на енергийната ефективност включват, доклад за съществуващото състояние, включващ констатирани нередности и реални мероприятия за отстраняването им.

В резултат от проведените консултации и предписаните мерки за повишаване на енергийната ефективност се получава:

  • - ниски разходи за ел.енергия – намалени загуби и глоби
  • - сугурност в електроснабдяването
  • - Повишеното качество на ел.енергията намалява аварийте и престоите, намалява разходите за ремонти.
energy energy