WEB базиран сървър

ЙОНЕЛКО ЕООД изгражда мрежи (системи) за енергиен мениджмънт на консумираната енергия.

Тези системи позволяват мониторинг, контрол и управление на количествените и качествени параметри на консумираната ел.енергията – чрез получаване на данните от мрежите за енергиен мениджмънт в реално време и архивирането им за извличане на справки и разпределение на енергията в местен или WEB базиран СЪРВЪР.

Мрежите (системите) за енергиен мениджмънт позволяват, на базата на обективна, своевременна и всеобхватна информация, да се вземат мерки за ефективно използване на консумираната енергия, намаляване на загубите, повишаване на конкурентно способността, планиране (логистика) и опазване на околната среда и природата.

Енергийният мениджмънт вече е задължителна система във всички модерни фирми в света – занимаващи се с производство, големи обществени сгради (МОЛ, хотели ), фирми отдаващи сгради или помещения под наем, фотоволтаични централи и вятърни генератори. (измерване на енергията, изготвяне на справки и издаване на разписка).

Но какво да правим с информацията получена от ONLINE мрежите(системи) за енергиен мениджмънт?

Първо, трябва да я архивираме, непрекъснато, надеждно и да можем да я обработваме, като извличаме справки за количествените и качествени параметри.

Съществуват два варианта:

  1. Ползвателя на системата за енергиен мениджмънт да, създаде собствен СЪРВЪР, да закупи софтуер, да назначи специалисти за поддръжка и анализ на данните.
  2. ЙОНЕЛКО ЕООД предлага WEB базиран сървър и фабричен софтуер, за съхранение и обработка на данните и необходимите специалисти за поддръжка на базата данни и анализът им.

По желание клиентът може да използва сървъра на ЙОНЕЛКО ЕООД за архивиране, като заплаща такса. Таксата зависи от броя уреди, услугите които се искат по анализа и др.( при конкретнозапитване).

Същевременно Собственика на мрежата за енергиен мениджмънт, има достъп до уредите си в сървъра, денонощно през интернет от всяка част на Земята, в реално време и до архива.

Данните от сървъра се представят в табличен, графичен вид или в двата едновременно.

Лесно се прехвърлят в ЕКСЕЛ на местен компютър за по нататъшна обработка.