WEB базиран сървър

За да можем да вземаме правилни решения при управлението и оптимизирането на даден процес, ние трябва да разполагаме с необходимата, обективна и всеобхватна информация за него.

За да получим тази информация, ЙОНЕЛКО ЕООД изгражда мрежи (системи) за енергиен мениджмънд на консумираната ел.енергия.

Тези мрежи позволяват, мониторинг, контрол и управление на количествените и качествени параметри на консумираната електрическа енергия – чрез архивиране на получените данни в реално време ние получаваме възможност за изготвяне на анализи и справки. Архивирането на получената информация, става в ЛОКАЛЕН или WEB базиран СЪРВЪР използващ стндартен браузер.

Мрежите за енергиен мениджмънд позволяват, на базата на обективна, своевременна и всеобхватна информация, да се вземат мерки за ефективно използване на консумираната ел.енергия, като се повиши качеството, намалят загубите, авариите и престоите на електрообурудването.

Това ще позволи, да се намали дела на ел.енергията в себестойността на предлагания продукт, удължи експлоатационния срок на ел.оборудването, намалят разходите за ремонт и престои и намалят загубите в ел.съоръженията.
По този начин ще се повиши конкурентноспособността, планирането и запази природата.

Но какво правим с получената информация от ONLINE мрежата за енергиен мениджмънд

На първо време, постъпващата информация трябва да се архивира надеждно, за да може след това да я обработим, извлечем справки и направим анализ на параметрите.

Съществуват три възможни варианта за архивиране:

  1. Ползвателя на системата за енергиен мениджмънд, да инсталира безплатен софтуер и да обучи служител за изготвяне на справки и анализи.
  2.  Ползвателя на системата за енергиен мениджмънд, да създаде собствен WEB базиран сървър, като закупи софтуер и обучи служител за изготвяне на справки и анализи
  3. Ползвателя има малко на брой измервателни точки, или няма подходящ персонал за за изготвяне на справки и анализи, ЙОНЕЛКО ЕООД предлага
    • сървър за архивиране на постъпващите данни
    • изготвяне на справки и анализи

В този случай, собственика на мрежата има непрекъснат достъп до уредите си в сървъра на ЙОНЕЛКО ЕООД, денонощно, от всяка точка на Земята, в реално време до архива.

За тези услуги се заплаща месечна такса, в зависимост от броя на уредите и справките и анализите които желае.

Данните от архива се представят в графичен или табличен вид, лесно се прехвърлят в EXEL за допълнителна обработка.