Компенсиране на индуктивна енергия

Индуктивната енергия се проявява при наличието на индуктивни товари - двигатели, дросели, трансформатори и др. Имая на всякъде и в промишлеността и в бита, но се отчита и заплаща само в промишлеността.

Как се компенсира

Индуктивната енергия се компенсира чрез ККУ (комплектни кондензаторни уредби). Те са изградени от:

 • трифазни силови кондензатори
 • специални капацитивни контактори
 • контролер(cos f регулатор)
 • KKУ – комплектна кондензаторна уредба

При наличие на хармоници се използват усилени батерии или дроселирани ККУ (комбинация батерии и филтър за хармоници).

Ползи от компенсирането на индуктивната енергия

 • При правилно оразмерена и управлявана компенсираща уредба не се заплащат глоби на ЕРП
 • Разтоварват се кабели и трансформатори от преноса на индуктивна енергия и се увеличава активната.
 • Облекчава се комутацията на контактори и автомати и се удължава живота им
 • Намаляват се топлинните загуби и стареенето на изолацията
 • Екологична-произвежда се на място, няма загуби при производството и преноса, като се намаляват парниковите газове отделяни при производство на ток и топлинните загуби.

Щети от некомпенсирана индуктивната енергия

 • Понижаване на напрежението в мрежата на абоната
 • Претоварване на кабели, трансформатори и прекъсвачи
 • Топлинни загуби, стареене на изолацията и намаляване живота на апаратурата
 • Загуби от аварии и престои
 • Екологични щети

Апаратура - ниско напрежение

КОНДЕНЗ. БАТЕРИИ

КОНТРОЛЕР RS485 Modbus RTU

АНТИРЕЗОНАН СЕН ФИЛТЪР

ТИРИСТОРНИ КЛЮЧОВЕ

КАПАЦИТИВНИ КОНТАКТОРИ

Апаратура - средно напрежение

ВАКУУМНИ КОНТАКТОРИ 6.6KV

ДИЕЛЕКТРИК СМОЛА до 7.5 KV

ДИЕЛЕКТРИК СМОЛА 20 KV

ТОКООГРАНИЧАВАЩИ РЕАКТОРИ

АНТИРЕЗОН. ФИЛТЪР 20 KV

УСЛУГИ – КОМПЕНСИРАНЕ РЕАКТИВНА ЕНЕРГИЯ

Измерване на количествените и качествени параметри на товара, определяне характеристиките и типа на кондензаторната уредба

 • проектиране, изработване, доставка и монтаж на компенсиращата уредба
 • гаранционно, извънгаранционно и абонаментно обслужване

Реконструкция и модернизация на съществуващи кондензаторни уредби
Консултации компенсиране на реактивна енергия