ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ в ЕНЕРГИЙНАТА ПОЛИТИКА на ЕС са:

 1.  Повишаване на енергийната ефективност
 2. Сигурност на доставките
 3. Конкуренция в енергийния сектор
 4. Опазване на околната среда

За да могат да се вземат ефективни мерки, за повишаване на енергийната ефективност е необходима:

✔ Навременна, точна, непрекъсната и обективна информация, за количествените и качествени параметри на конумираната електрическа енергия.

Тази информация може да се получи от системата за: мониторинг, контрол и управление на електропотреблението.

Процесът на наблюдение, сравнение и анализ се нарича мониторинг, неизменна част от енергийния мениджмънт.

МРЕЖИ(СИСТЕМИ) за ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ СЪСТАВНИ ЧАСТИ

 1. Електромери
 2. Мрежови анализатори
 3. Софтуер и комутационни устройства
 4. Локални и WEB мрежи, за дистанционно отчитане
 5. Сървъри за архивиране на данните и наблюдение в реално време
 6. Измерване на ел.енергията, изготвяне справки, отчети и разписки

ПОЛУЧЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПОЗВОЛЯВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ОБОСНОВАНИ УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ ЗА:

✔ Намаляване загубите и повишаване на ефективността
✔ Намаляване експлоатационните разходи на ел.съоръженията
✔ Удължаване живота на ел.обурудването
✔ Намаляване авариите и престоите
✔ Намаляване себестойността на продукта
✔ Повишаване на конкурентноспособността
✔ Планиране на капиталовите разходи

ЕНЕРГИЙНИЯ МЕНИДЖМЪНД Е НЕЗАМЕНИМ ПОМОЩНИК ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РАЗХОДИ

ЕЛЕКТРОМЕРИ

МУЛТИЕЛЕКТРОМЕР: МС 12; 8; 2

МУЛТИЕЛЕКТРОМЕР: МС 12; 8; 2

МС 12, 8, 2 - бр. трифазни елeктромера
36; 24 или 2 бр. монофазни, или комбинация
от тях.
Измерва енергия и мощност, пофазно и тотал, Hz, THD, cos f., запис 4 месеца
Портове: RS485; TCP/IP; DIN Rail – монтаж
Токов вход: 5А; 0.333V
Размери: W/H/D – 327/122/80 mm. – 1 kg.

ЕЛЕКТРОМЕР: ELNet – PIC

ЕЛЕКТРОМЕР: ELNet – PIC

Измерва енергия и мощност пофазно и тотал, Hz, THD, cos f., запис 6 месеца
Портове: RS485
DIN Rail – монтаж
Токов вход: 5А; 0.333V

МУЛТИМЕРИ

ELNet: VA

ELNet: VA

Измерва напрежение и ток
LCD дисплей
Размери 96х96мм.
Токови входове – 5А

ELNet - VIP

ELNet - VIP

Измерва напрежение, ток, Hz, мощност, cos f. THD
Портове: не
Размери 96х96 мм.
Токов вход: 5А

ELNet - LTE+ energy

ELNet - LTE+ energy

Измерва напрежение, ток, Hz, мощност, cos f. THD
Портове: RS485
Размери 96х96 мм.
Токов вход: 5А/1A опция
Графичен цветен дисплей

ELNet – LT/LT - TCP

ELNet – LT/LT - TCP

Измерва количество и качество на ел.енергията
Портове: RS485/TCP
Размери 96х96 мм.
Токов вход: 5А/1A опция
Графичен цветен дисплей

ELNet – LTP

ELNet – LTP

Измерва количество и качество на ел.енергията и открива ток на утечка
Портове: RS485/TCP
Размери 96х96 мм.
Токов вход: 5А/1A опция
Графичен цветен дисплей

МРЕЖОВИ АНАЛИЗАТОРИ

ELNet – PQ

ELNet – PQ

Измервател на мощността и анализатор на качеството на захранването. Всички ел.измервания и хармоничен анализ
Съхранение на данни – 24 месеца
Портове: RS485/TCP
Размери 144х144 мм.; DIN шина
Токов вход: 5А
СЕРТИФИЦИРАН клас А
Графичен цветен дисплей

ELNet – GR

ELNet – GR

Измервател на мощността и анализатор на качеството на захранването. Всички ел.измервания и хармоничен анализ
Съхранение на данни – 24 месеца
Портове: RS485/TCP
Размери 144х144 мм.
Токов вход: 4бр. Т.Т - 5А
Открива и показва наличие на ток на утечка
СЕРТИФИЦИРАН клас А
Графичен цветен дисплей

СОФТУЕР - ELNet Logger

ELNet – GR

БEЗПЛАТЕН софтуер за измерване, визуализация и архивиране, на параметрите на ел. мрежа, измерени от инсталираните :

 • Електромери
 • Мултимери
 • Мрежови анализатори

СОФТУЕРЪТ позволява експортиране на данните в таблици и графики в EXEL.

ИЗИСКВАНИЯ за инсталация

 • Монтиране на електромерите, мултиелектромерите и анализаторите
 • Комуникация по RS485, между тях и РС
 • Изисквания за РС – WINDOWS 7, WINDOWS XP

СОФТУЕР - ELNet WEB

ELNet – GR

ELNetWeb PQ е софтуер за WEB сървър, пакет, който е специално проектиран да позволява наблюдение и генериране на доклади от мрежовите анализатори, с помощта на стандартен уеб браузър.

Архивиране на данни.
Дневници: събития, форми на вълни, грешки.
EN50160 докладва за качество на захранването.
Доклад за исторически аларми.

ИЗГРАЖДАНЕ МРЕЖИ (СИСТЕМИ) за ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНД

СЪСТАВНИ ЧАСТИ:

 1. Електромери
 2. Мултимери и Мрежови анализатори
 3. Софтуер и комутационни устройства
 4. Локални и WEB мрежи, за дистанционно отчитане
 5. Сървъри за архивиране на данните и наблюдение в реално време
 6. Анализи и обработка на данни

YONELCO ltd, има изградени системи за енергиен мениджмънд в редица Фирми от Промишлеността, Молове, Офис сгради и др.


WEB – БАЗИРАН СЪРВЪР за ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪТ

За фирми с, малък брой точки за измерване, без квалифициран персонал за анализ на архивираните данни, не е изгодно да закупуват WEB базирания софтуер – ELNet Web.

Вместо това, използвайки СЪРВЪРА на YONELCO Ltd., за архивиране и анализи, Вие получавате всичко това, срещу минимална месечна такса